ارسال کالا

حمل بسته‌ی شما

کالا های خریداری شده توسط شما مشتریان عزیز حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند. شما  هرنوع شیوه‌ی حملی را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه حدودی ارسال با تیپاکس سال 97

  

پاکت187000ریال
بسته تا یک کیلو242000ریال
بسته تا 2 کیلو242000 ریال
بسته تا 3 کیلو271000یال
بسته تا 4 کیلو271000ریال