اندام فوقانی There are 21 products.

per page
Showing 1 - 12 of 21 items
 • Quick view
  375,000 ریال 500,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  محدود کردن حرکات مچ دستتسكين درد و کمك به بهبودي عارضه در تنگي کانال مچي(C.T.S)داراي آتل با زاويه مناسب آناتوميك مچ دستداراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير شكل آتلاستفاده از پارچه ضد حساسيتامكان تحرك کافي به انگشتانقابلیت استفاده در فعاليتهاي روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  375,000 ریال 500,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  397,500 ریال 530,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  محدودکردن حرکات مچ و شستاستفاده در شكستگي هاي استخوانهاي کوچكناحيه مچ دست و تاندونيت هاي شستداراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير شكل آتلداراي آتل سخت با زاويه آناتوميك مچ دستاستفاده از پارچه ضد حساسيتمناسب جهت تسريع روند بهبوديامكان تحرك کافي به انگشتان دستراهنمای سایز پایین صفحه

  397,500 ریال 530,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  457,500 ریال 610,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  استفاده در التهاب هاي تاندوني و نيمه در رفتگي شانهداراي قابليت تنظيم زاويه آرنجکنترل وزن گچ دستاستفاده از پارچه ضد حساسيتداراي نوار حوله اي براي جلوگيري از فشارهاي موضعيتسهيل در انجام فعاليت هاي روزانهراهنمای سایز پایین صفحه

  457,500 ریال 610,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  352,500 ریال 470,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  ثابت نمودن و کاهش درد اندام فوقاني درشكستگي هااستفاده در التهاب هاي تاندوني و نيمه دررفتگي شانهانتقال وزن گچ دست به عضات قدرتمند کمربند شانه اياستفاده از پارچه مخصوص ضد آب و ضد حساسيتداراي نوار حوله اي براي جلوگيري از فشارهاي موضعيتسهيل در انجام فعاليت هاي روزانهراهنمای سایز پایین صفحه

  352,500 ریال 470,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  450,000 ریال 600,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  ثابت نگه داشتن کامل شانهاستفاده در در رفتگي شانه يا شكستگي هاي انتهاي فوقاني بازوکاهش درد و تسريع در روند درمانالياف نرم و ضد حساسيتجهت بي حرکتي پس از تزريق داخلي مفصلي در ناحيه شانهگرم نگه داشتن و حمايت کامل بازو و مفصل شانهاستفاده پس از صدمات ورزشيراهنمای سایز پایین صفحه

  450,000 ریال 600,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  690,000 ریال 920,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  ثابت نگه داشتن کامل شانهاستفاده در در رفتگي شانه يا شكستگي هاي انتهاي فوقاني بازوکاهش درد و تسريع در روند درمانپارچه نئوپرن ضد حساسيتجهت بي حرکتي پس از تزريق داخلي مفصلي در ناحيه شانهگرم نگه داشتن و حمايت کامل بازو و مفصل شانهاستفاده پس از صدمات ورزشيراهنمای سایز پایین صفحه

  690,000 ریال 920,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  375,000 ریال 500,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  محدود کردن حرکات مچ دستتسكين درد و کمك به بهبودي عارضه در تنگي کانال مچي (C.T.S)داراي آتل با زاويه مناسب آناتوميك مچ دستداراي آتل پليمري جهت جلوگيري از تغيير شكل آتلاستفاده از پارچه ضد حساسيتامكان تحرك کافي به انگشتانقابيلت استفاده در فعاليتهاي روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  375,000 ریال 500,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  340,000 ریال In Stock
  Sale!

  کمك به کاهش درد و تورم عضات ناحيه آرنجايجاد فشار مناسب به روي بافت نرم ناحيه آسيب ديده با پد EYE DRAPاستفاده از کش ضد حساسيتمناسب جهت ورزشهاي تنيس و گلفاستفاده در حين فعاليتهاي ورزشيراهنمای سایز پایین صفحه

  340,000 ریال
  In Stock
 • Quick view
  255,000 ریال 340,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کمك به کاهش درد و تورم عضات ناحيه آرنجايجاد فشار مناسب به روي بافت نرم ناحيه آسيب ديده با پد EYE DRAPاستفاده از پارچه نئوپرنی ضد حساسيتمناسب جهت ورزشهاي تنيس و گلفاستفاده در حين فعاليتهاي ورزشيراهنمای سایز پایین صفحه

  255,000 ریال 340,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  330,000 ریال 440,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  کمك به کاهش درد و تورم ايجاد فشار مناسب به روي بافت نرم ناحيه آسيب ديدهمحدود کردن حرکات مفصل آرنج و تسريع در روند بهبوديالياف نرم و ضد حساسيتقابليت تنظيم فشار بر روي ناحيه آرنجاستفاده در حين فعاليت هاي ورزشيراهنمای سایز پایین صفحه

  330,000 ریال 440,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  330,000 ریال 440,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  مناسب جهت بي حرکتي انگشت شستبهبود روند درمان و کاهش دردکمك به بهبود التهاب تاندون هاي شست دستاستفاده از پارچه ضد حساسيتداراي آتل پليمري بسيار سبك و ضد زنگقابليت استفاده در حين فعاليت و استراحتراهنمای سایز پایین صفحه

  330,000 ریال 440,000 ریال -25%
  In Stock
 • Quick view
  232,500 ریال 310,000 ریال -25% In Stock
  Sale!

  پشتيباني و حمايت عالي از مچ دستمناسب حين تمرينات ورزشي و پيشگيري از صدمات ورزشيدرمان دردهاي ناشي از کشيدگي رباط هاي ناحيه مچ دستاستفاده از پارچه نئوپرن ضد حساسيتنوار دوزي لبه ها با قابليت کشساني بالاداراي سگك پاستيكي با مقاومت بالاقابليت استفاده در تمامي فعاليت هاي روزمرهراهنمای سایز پایین صفحه

  232,500 ریال 310,000 ریال -25%
  In Stock
Showing 1 - 12 of 21 items